GEBRUIKERSVOORWAARDEN

 1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle websites, abonnementen en publicaties van DCA Groep B.V. en alle aan haar gelieerde bedrijven en instellingen (DCA Invest B.V., DCA Finance B.V. en DCA Multimedia B.V.), hierna tezamen te noemen DCA Groep.
 2. Door een overeenkomst te sluiten met DCA Groep, gebruik te maken van de websites van DCA Groep en de daarop geboden informatie, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de afzonderlijke producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van diensten DCA Groep

 1. De door DCA Groep geleverde informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze websites of aan u toegestuurde informatie worden ontleend. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
 2. Ondanks het feit dat DCA Groep zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van haar websites en geleverde diensten en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan DCA Groep niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.
 3. DCA Groep beheert en onderhoudt haar websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen en voldoet aan de in het desbetreffende land geldende wet- en regelgeving.
 4. DCA Groep kan evenmin garanderen dat haar websites foutloos of ononderbroken functioneren.
 5. DCA Groep wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van onze websites uitdrukkelijk van de hand.

Oneigenlijk gebruik

 1. Gebruik van websites dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van onze websites in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. DCA Groep behoudt zicht het recht voor de account van de gebruiker in een dergelijk geval af te sluiten.

Informatie van DCA Groep

 1. Alle informatie en onderzoeksrapporten op de websites van DCA Groep zijn samengesteld door de researchafdeling van DCA Groep en door overige leveranciers. De op onze websites vermelde gegevens zijn ontleend aan door DCA Groep betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie.
 2. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan DCA Groep niet instaan. DCA Groep geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. DCA Groep en haar leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 3. De informatie op de websites van DCA Groep dient niet te worden opgevat als een aanbeveling om waardepapieren te kopen of te verkopen.

Uitgangspunten voor onze omgang met persoonsgegevens van klanten

 1. DCA Groep handelt overeenkomstig de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (CBP 13 april 2010). DCA Groep verwerkt persoonsgegevens voor het adviseren over en leveren van financiële diensten.
 2. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat DCA Groep uiterst zorgvuldig te werk. DCA Groep gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
 3. Vastgelegde persoonsgegevens zijn beschikbaar voor DCA Groep, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast gebruikt DCA Groep deze gegevens voor activiteiten die zijn gericht op het verdiepen van de relatie met haar klanten en ter voorkoming en bestrijding van fraude.
 4. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij; - dat voortvloeit uit de wet - dat voortvloeit uit verplichtingen die DCA Groep jegens u aangaat of is aangegaan - dat noodzakelijk is voor het bewaken van de integriteit van het financiële stelsel.
 5. Op verzoek (en na afdoende legitimatie) ontvangt u een overzicht van door DCA Groep verwerkte persoonlijke gegevens. Bij eventuele onjuistheden kunt u uw gegevens laten aanpassen. Neemt u hiervoor contact op met DCA Groep. Als u van DCA Groep geen informatie over producten en diensten wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken bij DCA Groep.

Informatie van derden

 1. Op de websites van DCA Groep wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door DCA Groep niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. DCA Groep wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteurs- en merkenrechten alsmede databankrechten ten aanzien van teksten, informatie, grafieken, grafisch materiaal en logo’s) ten aanzien van de websites van DCA Groep, de daarop gepubliceerde informatie of de via abonnementen verspreide informatie komen uitsluitend toe aan DCA Groep. Niets in deze gebruikersvoorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.
 2. Behalve het downloaden en printen van de door DCA Groep verstrekte informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de websites, de daarop gepubliceerde informatie of de via abonnementen door DCA Groep verspreide informatie, openbaar te maken of te verveelvoudigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 3. Onder het hiervoor genoemde verbod valt eveneens het verspreiden of delen van DCA Groep afkomstige informatie binnen een organisatie.  Indien meerdere personen binnen uw organisatie gebruik willen maken van de van DCA Groep afkomstige informatie, dient per persoon een abonnement met DCA Groep te worden afgesloten.
 4. Bij niet-nakoming van deze voorwaarden is de abonnee per overtreding een onmiddellijk opeisbare contractuele boete verschuldigd van tenminste driemaal de door DCA Groep gebruikelijk gehanteerde jaarlijkse vergoeding voor het door de abonnee afgesloten abonnement. Dit laat onverlet het recht van DCA Groep om aanspraak te maken op de daadwerkelijk door haar geleden schade en alle door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

On line communicatie

 1. Berichten die u stuurt aan DCA Groep per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. DCA Groep adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan DCA Groep te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan DCA Groep per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde. Hiervoor accepteert DCA Groep geen enkele aansprakelijkheid.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. DCA Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites, de daarop gepubliceerde informatie of via de abonnementen verspreide informatie. Onder andere aanvaardt DCA Groep geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van haar websites of diensten, (ii) de informatie die op of via de websites ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan DCA Groep wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via onze websites beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
 2. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van DCA Groep.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Midden-Nederland is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze gebruikersvoorwaarden, de websites van DCA Groep en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

 1. DCA Groep behoudt zich het recht voor om de informatie op haar websites en in publicaties (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen. DCA Groep zal u via de website informeren over eventuele wijzigingen in de voorwaarden.